|
|Υπηρεσίες

Οι κυριότερες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι οι ακόλουθες:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Υλοποίηση Συστημάτων ERP/CRM
Ανάπτυξη Εφαρμογών κατά παραγγελία
Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Συστημάτων
Υλοποίηση Συστημάτων Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Σχεδιασμός και Κατασκευή Web Site/Portals/Applications
Web Marketing, Search Engine Optimization
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Εκπαίδευση
Επιχειρηματικά Πλάνα
Διαμόρφωση Στρατηγικής
Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Επιλογή και Αξιολόγηση Επένδυσης Πληροφορικής
Μελέτες Σκοπιμότητας
Έρευνες Αγοράς
Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Οι παραπάνω υπηρεσίες βασίζονται στη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών και εφαρμογή σύγχρονων
τάσεων και μεθοδολογιών.

2012 iSENSE All Rights Reserved